haja-alueen tontit_ylä

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle

Suunnittelutarvealue määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 16 ja 72 §:n sekä yleis- ja osayleiskaavan perusteella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin; kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Paimiossa yleis- ja osayleiskaava-alueet ovat kaikki suunnittelutarvealuetta.

Suunnittelutarveratkaisuhakemusta edellytetään esimerkiksi asuin- ja vapaa-ajanrakennuksen uudisrakentamiseen ja merkittävään laajentamiseen. Olemassa olevan asunnon yhteyteen rakennettava talousrakennus ei tarvitse suunnittelutarveratkaisuhakemusta. 

Suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Tarvittavat asiakirjat

  • Hakemuslomakkeen  huolellinen täyttäminen jouduttaa käsittelyä. Haettava rakennusoikeus kannattaa pyöristää ylöspäin, sillä varsinaista rakennuslupaa ei voi myöntää suuremmalle rakennukselle kuin suunnittelutarveratkaisupäätöksessä on myönnetty.
  • Selvitys omistusoikeudesta
- Luvan hakijana on kiinteistön omistaja. Liitä hakemukseen joko lainhuutotodistuksen (tilaus paikkatietopalvelut), kauppakirjan, vuokrasopimuksen tai perunkirjan jäljennös.
  • Asemapiirros 4 kpl
- Teetä asemapiirros pätevällä suunnittelijalla.
  • Naapurien kuuleminen
- Esitä rakennuspaikan naapureille hakemus ja asemapiirros ja pyydä naapureiden nimet asemapiirrokseen tai erilliseen naapureiden kuulemislomakkeeseen, jonka saat rakennusvalvonnasta.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että:

  • rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista
  • ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä. Tänä aikana on haettava rakennuslupaa.


Paimion suunnittelutarvealueet ja pinta-alarajoitukset