Ote OYK

Vistan osayleiskaava

Kaupunginhallitus on todennut 13.8.2014 kokouksessaan kaupunginvaltuuston päätöksen 13.12.2012 § 90 Vistan osayleiskaavan hyväksymisestä lainvoimaiseksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi lukuunottamatta Turun hallinto-oikeuden päätöksellään 2.4.2014 kumoamia alueita ja rakennussuojelukohteita.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 23.11.2015 hylännyt valituksen. Turun hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.


Turun hallinto-oikeuden päätöksellä 2.4.2014 Dnro 14/0102/1 kaupunginvaltuuston seututeiden 110 ja 181 risteyksen ympäristöön osoittamien P-1 ja TP-1 –alueiden osalta sekä Hellbergin ja Hossilantien päässä olevan AP/res/sy –alueen osalta Turun hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen sekä myös niiden rakennussuojelukohteiden osalta, jotka Maakuntamuseon lausunnon 22.11.2012 mukaan ovat puuttuneet tuolloin nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta ja joiden suojelusta kuultiin niiden omistajia.

Turun hallinto-oikeuden päätös on tullut voimaan päätöksen antamispäivänä.

Kaavoituspäätös
8.5.2003                                    
Vireille tulo

Luonnos nähtävillä 
Ehdotus nähtäville 

Hyväksyminen:

* ympäristölautakunta       

* kaupunginhallitus

* kaupunginvaltuusto 
* Turun hallinto-oikeus     
kaupunginhallitus
* Korkein hallinto-oikeus
* kaupunginhallitus  
3.9.-2.10.2007,10.2.-10.3.2009, 5.-19.8.2009
27.3. - 26.4.2012, 1.-30.10.2012


24.1.2012, 21.8.2012, 22.11.2012
1.2.2012, 15.2.2012, 5.9.2012, 28.11.2012
13.12.2012
2.4.2014
13.8.2014
23.11.2015
2.12.2015