Tukia ja avustuksia nuorille ja nuorisojärjestöille

Nuorisoyhdistykset ja vapaat toimintaryhmät voivat hake vuosittain perustoimintatukea sekä kohdennettua tukea sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnalta. Yksittäiset nuoret voivat hakea avustusta esimerkiksi harrastustoimintaan Paimion valtuuston 100-vuotisjuhlarahastosta tai opiskelustipendiä Mauri Perkonojan rahastosta.


Lisäksi on olemassa Ehkäisevän päihdetyön rahasto, jonka varoja käytetään erilaisiin päihde- ja huumetyön ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Ehkäisevän päihdetyön rahaston käyttöä ideoi ehkäisevän päihdetyön ryhmä. Työryhmään kuuluu edustajat vapaa-aikapalveluista, koulu-, sosiaali - ja terveyspalveluista.  Yritykset , yhdistykset sekä yksityiset henkilöt voivat tukea päihdetyötä lahjoittamalla rahaa Ehkäisevän päihdetyön rahastoon. Samoin 100-vuotisjuhlarahasto ottaa vastaan lahjoituksia lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.

Perustoiminta- ja kohdetuet


Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Paimiossa tapahtuvaa nuorisotoimintaa myöntämällä toiminta- ja kohdetukea, jolla tuetaan toimintaa, joka kohdentuu nuoriin ja lapsiin ja/tai joissa toimijoina ovat nuoret. Lisäksi tukea myönnettäessä huomioidaan toiminta, jota ei voida oleellisilta osin järjestää Paimiossa.


Perustoimintatukea voivat hakea nuorille toimintaa järjestävät
• nuorisoyhdistykset
• nuorten parissa toimivat yhdistykset,
• rekisteröimättömät nuorisoyhdistykset tai nuorten vapaat toimintaryhmät,
joiden jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita ja jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuotena.


Kohdennettu tuki
• Kertaluonteisen toiminnan tukemiseen, kuten leiri- ja retkitoimintaan, kansainväliseen toimintaan, tapahtumien järjestämiseen, kuljetuksiin tai koulutuksiin
• Perustoimintatukea saava yhdistys/ryhmä, joka toteuttaa toimintaansa kuulumatonta tai täydentävää projektia
• Ei varsinaista nuorisotoimintaa tekevä yhdistys/ryhmä, jonka toimintaprojekti on tarkoitettu kaikille paimiolaisille nuorille ja joka tapahtuu kunnan alueella.
• Kansainvälistä toimintaa harjoittava nuorten toimintaryhmä.Lautakunnan myöntämän tuen saaminen edellyttää, että
 1) hakemus on määräaikaan (31.3. mennessä, noudattaen kaupungin yleistä  virastoaikaa) mennessä jätetty ilmoituksessa mainittuun paikkaan,
 2) hakemus on asianmukaisesti täytetty sitä varten laaditulle lomakkeelle,
 3) hakemus on allekirjoitettu,
 4) hakemuksessa on tarvittavat liitteet.Tuista päätettäessä lautakunta käyttää harkinnanvaraaSivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kaikista eri tukimuodoista on koostettu yhteinen Hakijan opas. Hakulomakkeita saa kaupungintalon palvelupisteestä, kirjastosta, Paimion kaupungin kotisivuilta www.paimio.fi. Internetisivuilla olevat hakulomakkeet ovat täytettävissä sähköisesti, mutta allekirjoitusta täytetty lomake pitää tulostaa.


Hakemuslomake,  jonka voit täyttää koneella ja tulostaa allekirjoitusta varten.
Hakemuslomake, joka tulostetaan ja tiedot kirjataan käsin.


Tiedusteluihin vastaa vapaa-aikatoimen päällikkö  (yhteystiedot ohessa).


Tukia koskeva säännöstö on hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan
kokouksessa 25.1. 2018.