Sosiaaliasiamies auttaa ja neuvoo

Lain asiakkaan asemasta ja oikeuksista tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.


Sosiaalihuollon asiakaslaki vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallistumista. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa olisi otettava huomioon asiakkaan oikeus määrätä itse omista asioistaan niin pitkälle kuin mahdollista.


Joka kunnalla on sosiaaliasiamies, joka toimii sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon piirissä.


Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa asiakasta muistutuksen teossa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä
  • seurata asiakkaiden oikeuksia ja aseman kehitystä kaupungissa ja antaa siitä vuosittain selvitys kaupunginhallitukselle.


Muistutus huonosta kohtelusta

Laki tuo asiakkaalle hänen käytössään olevien oikeusturvakeinojen lisäksi mahdollisuuden tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa kohteluun sosiaalihuollossa. Muistutus tehdään lain mukaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.


Muistutus voi olla vapaamuotoinen ja sen tekemiseen ei ole asetettu määräaikaa. Muistutuksen voi myös tehdä tällä lomakkeella. Muistutukseen on vastattava kirjallisesti kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutus antaa mahdollisuuden saada tilanteeseen parannusta joustavasti ja kohtuullisessa ajassa.


Sosiaaliasiamies neuvoo ja avustaa muistutuksen tekemisessä tarvittaessa. Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa kielteiseen päätökseen, hän voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella sosiaali- ja terveyslautakunnalta.