Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

 

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.

Vammaispalveluissa vaikeavammaisille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien osalta kunnalla on erityinen sitova järjestämisvelvollisuus. Muita vammaisille tarkoitettuja palveluita kunta järjestää talousarvioon varattujen määrärahojen ja toimintasuunnitelman puitteissa. Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset tukitoimenpiteetSosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä ohjeistus


Vammaispalveluohjeistus 2016

 

 • Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 

-kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle  henkilölle  kohtuulliset kuljetuspalvelut saattajapalveluineen Vammaispalvelulain mukaisesti. Tämä on vaikeavammaiselle henkilölle  subjektiivinen oikeus. Kuljetuspalvelua voidaan käyttää vapaa-ajan matkoihin, joita ovat asiointiin ja virkistäytymiseen liittyvät matkat ja tarvittaeessa työ-ja opiskelumatkat.

Kuljetuspalveluita haetaan oheisella lomakkeella.  Sen liitteeksi tarvitaan terveyskeskuslääkärin antama lääkärinlausunto kuljetuspalveluitten tarpeesta.  Palvelun myöntäminen  edellyttää vaikeaa liikuntaesteisyyttä sekä tiettyä lääkärin määrittelemää haitta-astetta.


Hakemus kuljetuspalveluja varten (pdf) (8.5 KB)

 

 • Palveluasuminen

 • Vammaispalvelulain mukaan kunnan  on järjestettävä vaikeavammaiselle  henkilölle palveluasuminen,  jos henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee  palvelua suoriutuakseen   tavanomaisista elämäntoiminnoista.  Palveluasuminen voidaan  järjestää  erillisessä palveluasumisyksikössä tai henkilön kotiin järjestettävinä palveluina.
 • Palveluasumista haetaan oheisella lomakkeella (hakemus vammaisten palveluista)

 

 • Asunnon muutostyöt

asunnon muutostöillä pyritään mahdollistamaan vammaisen henkilön asuminen omassa kodissaan.  Tällaisia muutostöitä ovat  esteettömän liikkumisen turvaaminen  (rakennetaan liikkumista helpottavat  luiskat asuntoon, poistetaan kynnykset, korjataan peseytymistiloja  esteettömiksi. Muutostöinä toteutetaan  asunnon valaistuksen   parantaminen  näkövammaisen henkilön kohdalla sekä asennetaan kuulovammaisille tarvittavia hälytysjärjestelmiä asuntoon.  Asunnon muutostöitä haetaan oheisella lomakkeella (liitä lomake).  Lisäksi tarvitaan joko lääkärin tai fysioterapeutin lausunto asunnon muutostöiden tarpeesta.

hakemuksen saatuaan sosiaalityöntekijä ja apulaisrakennustarkastaja tekevät asiakkaan  luo kotikäynnin  yhdessä  fysioterapeutin kanssa  asunnon muutostöiden tarpeen ja toteuttamisen arvioimiseksi.   

 • Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asunnon muutostöidn ohella vaikeavammaiselle  henkilölle voidaan myöntää erilaisia, asumista helpottavia välineitä ja laitteita  hänen kotiinsa.  Vammaispalveluina korvataan kiinteät välineet ja laitteet, kuten esim. seinään kiinnitettävä suihkutuoli,  kuulovammaisen hälytysjärjestelmät,  ja erilaiset, kattokiskostusta  vaativat henkilönostolaitteet  tai hissit.

hakemusmenettely on vastaavanlainen kuin asunnon muutostöiden kohdalla.

 • Tulkkipalvelut

tulkkipalveluina  sosiaalitoimi  järjestää tukiviittomien kotiopetuksen   ja kuulovammaisten tekstipuhelinpalvelun.kustannukset  .

Henkilökohtainen apu

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilöistä apua  tavanomaisista elämäntoiminnoista selviytymiseen.  Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse  mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain selviä.Päivittäisiin toimiin myönnettään  henkilökohtaista apua siten, kuin  henkilön tarve edellyttää.  Henkilökohtaisen avun välttämättömyys arvioidaan ottamalla huomioon henkilön yksilöllinen avuntarve ja hänen elämäntilanteensa kokonaisuudessaan.   Henkilökohtaisen avun järjestämisvelvollisuus on soisaalitoimella.  Sosiaalityöntekijä  arvioi avun määrän yhdessä asiakkaan kanssa  konsultoiden  henkilön hoitoon osallistuvia asiantuntijoita.    

Vaikeavammainen henkilö voi itse toimia työnantajana ja hankkia itselleen avustajan myönnetyn tuntimäärän puitteissa.  Sosiaalitoimi järjestää henkilökohtaista apua myös  ostopalveluna yksityisiltä palvelun tuottajilta ja Avustajakeskukselta.

Henkilökohtaista apua haetaan oheisella lomakkeella (hakemus vammaisten palveluista).

 

 • Päivätoiminta vaikeavammaisille henkilöille

Vammaispalvelulain mukaan kunnan velvollisuus on järjestää vaikeavammaiselle henkilölle päivätoimintaa, joka  on kodin ulkopuolelle suuntautuvaa, itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.  Päivätoiminnan tarvetta ei yleensä ole, jos henkilö pystyy osallistumaan työtoimintaan.

Paimiossa varsinaista päivätoimintaa tarjoaa vain Erityishuoltopiirin päiväyksikkö, mutta heidän palvelunsa on suunnattu kehitysvammaisille henkilöille.  Paimion  s osiaalitoimi  hankkii päivätoimintaa vaikeavammaisille henkilöille ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta  tarvittaessa.


Terveys- ja Soveltavaa liikuntaa Paimiossa -opas (pdf) (707.9 KB)


Määrärahasidonnaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet:

 • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat  välineet, koneet ja laitteet
 • -Sosiaalitoimi korvaa vammaiselle henkilölle hänen  vammansa tai sairautensa  edellyttämän tarpeen mukaisesti  joko osittain tai kokonaan ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet  päivittäisistä toiminnoista suoritumiseen tarvittavan välineen tai laitteen hankkimisesta.

Sellaiset apuvälineet, jotka myönnetään lääkinnällisenä kuntoutuksena terveydenhuollon  kautta, eivät kuulu sosiaalitoimen korvattaviin. Sosiaalitoimen korvattaviin kuuluu esim. kohtuuhintaisen auton kustannukset.  Sosiaalitoimi voi myöntää avustusta enintään puolet kohtuuhintaisen auton kustannuksiin.  Autoavustusta haetaan oheisella lomakkeella(hakemus  vammaisten palveluista). Sen liitteenä tarvitaan  kustannusarvio hankittavasta autosta, ilmoitus vanhasta autosta saatavasta hyvityksestä., päätös autoveronpalautuksesta sekä tarvittaessa lääkärinlausunto.  

 • Omaishoidontuki
 • Ylimääräiset vaatekustannukset, erityisravinto
 •  korvausta ylimääräisiin vaatekustannuksiin myönnetään sellaiselle vammaiselle henkilölle, jonka vamma tai sairaus aiheuttaa vaatteiden tavanomaista suurempaa kulumista tai  kun henkilö ei vammansa vuoksi voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita.  Vammaispalvelulain voidaan korvata ns. tavanomaisen ja erityisvaatteen välinen erotus. Korvausta erityisravinnosta aiheutuvista kuluista voi saada vammaispalveluitten kautta, mikäli niihin ei jo saa avustusta jonkin muun lain perusteella.  Myös tässä korvataa nerityisravinnon ja ns. tavanomaisen ravinnon välinen erotus.  Korvausta voi hakea oheisella lomakkeella, liitteenä  lääkärin-tai  muun asiantuntijan lausunto. 
 • Kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön toimintakyvyn edistäminen  ja  vammasta aiheutuvan  elämäntilanteen muutokseen sopeutuminen  joka oman tai läheisen kohdalla.

Sopeutumisvalmennusta järjestetään erilaisten kurssien muodossa. Myös vammaisen henkilön kotona tapahtuva sopetumisvalmennus on mahdollista.

Sosiaalitoimi voi hakemuksesta korvata esimerkiksi sopeutumisvalmennuskurssille osallistumisesta aiheutuneet kustannukset tai osan niistä.