Kehitysvammahuolto

 

Kehitysvammahuollon tarkoitus on edistää kehitysvammaisen henkilön selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, omintakeista toimeentuloa, sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito

 

 

Kehitysvammaisen henkilön erityishuollon järjestäminen on henkilön kotikunnan vastuulla.

 

Kehitysvammaisille kuuluvista palveluista on säädetty Kehitysvammalain 2 §:ssä. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 1 §:n mukaan  kehitysvammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen  toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluita.

 

Kehitysvammalain mukaan jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle  tehdään erityishuolto-ohjelma . Erityishuolto-ohjelma tehdään moniammatillisena  yhteistyönä  Erityishuoltopiirin Osaamiskeskuksen  neuvolassa.

 

Paimion kaupunki kuuluu  Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymään,  jonka  tuki-ja osaamiskeskus  sijaitsee  Paimiossa. Suurin osa  paimiolaisten kehitysvammaisten tarvitsemista palveluista järjestetään Erityishuoltopiirin  ja paikallisen Osaamiskeskuksen kautta. Näitä palveluita ovat  kehitysvammaisten  työ-ja päivätoiminta,  palveluasuminen ja laitoshoito. Sen lisäksi palveluita, erityisesti palveluasumista ja tilapäishoitopalveluita hankintaan yksityisiltä palveluiden tuottajilta. 

 

Kaupungin sosiaalitoimi järjestää omissa kodeissaan asuville kehitysvammaisille erilaisia palveluita. Tällaisia palveluita ovat kodinhoitoapu, vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu, vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta, tilapäishoito, vaikeavammaisten kuljetuspalvelut ja omaishoidontuki.