Kotihoito

Kotihoito perustuu sosiaalihuoltolakiin (19§ ja 20§) ja terveydenhuoltolakiin (25§). Kotihoito on kotiin annettu hoitoa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Kotihoitoon kuuluvat myös maksulliset ja tarveharkintaiset tukipalvelut sekä omaishoito. Kotihoidolla pyritään turvaamaan asiakkaan mahdollisuus asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.


Kotihoitoa on mahdollista saada säännöllisenä tai tilapäisenä palveluna.

Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan kertaluonteista, harvemmin kuin kerran viikossa annettavaa palvelua tai lyhytaikaista (alle 1kk) palvelun tarvetta.

Säännöllisen kotihoidon myöntäminen perustuu kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviontiin. Asiakkaan palvelun tarve on selvitettävä vanhuspalvelulain 15§:n mukaisesti.

Sairaanhoidollisia palveluja annetaan asiakkaalle, joka sairauden tai vamman vuoksi tarvitsee sairaanhoidollista ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta ja/tai voinnin seurantaa, mutta ei kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja.


Kotihoidon toimintaa ohjaavat arvot

Itsemääräämisoikeus

Asiakkaan omaa elämää ja hoitoa koskevat mielipiteet ja päätökset otetaan huomioon niin kauan kuin hänen voimavaransa antavat siihen edellytykset. Ammattitaitoinen henkilöstö tukee ja neuvoo asiakasta hänen valinnoissaan yhteisesti sovittujen sääntöjen ja eettisten hoitoperiaatteiden mukaan.

Tasa-arvoisuus

Asiakkaat ovat oikeutettuja saamaan oikeudenmukaista, asiakaslähtöistä ja tasa-arvoista kohtelua sekä palvelua. Henkilöstö ylläpitää avointa ja kunnioittavaa keskinäistä vuorovaikutusta. Työyhteisössä toteutuu hyväksyvä tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus. Organisaatio mahdollistaa tasa-arvoisen työn toteutumisen ja kohtelun sekä asiakkaille että työntekijöille.

Ammatillisuus

Riittävä ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö takaa asiakkaalle yksilölliset ja laadukkaat palvelut. Motivoitunut henkilöstö viihtyy työssään ja osallistuu oman työnsä kehittämiseen. Organisaatio tarjoaa henkilöstölle riittävät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä antaa jatkuvaa rakentavaa palautetta työyhteisölle.

Luotettavuus/Vastuullisuus

Kotona asuva asiakas saa tarpeisiinsa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvaa luotettavaa ja yksilöllistä palvelua jota toteuttaa ammattitaitoinen kokonaisvastuunsa tunteva henkilökunta. Organisaatio vastaa kotihoidon kehittämisestä suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla palvelujen määrää ja laatua suhteessa tulevaisuuden tarpeisiin.

Yhteistyökyky

Asiakkaiden, omaisten sekä eri ammatti- ja vapaaehtoisryhmien välinen toimiva yhteistyö mahdollistaa edellytykset laadukkaan hoidon suunnittelulle, toteutumiselle, hyvälle tiedonkululle ja arvioinnille. Organisaatio luo edellytykset toimivalle tiedonkululle ja yhteistyölle kehittämällä tietoverkostoja, antamalla riittävästi koulutusta niiden käyttöön sekä mahdollistamalla erilaisia yhteistyömuotoja.