Paimionlahti

Paimion Natura 2000 alueet

Paimionlahti ja Paimionjokilaakso ovat molemmat luonnonsuojelun ja virkistyskäytön kannalta merkittäviä kohteita. Ne ovat myös luokiteltu Natura 2000 -alueiksi.

Paimionlahti

Paimionlahti sijaitsee syvällä sisämaassa Paimionjoen suulla. Lahdella on laajat ruovikot ja suuria umpeutuvia rantaniittyjä. Lahden kasvillisuus on edustavaa ja se sisältää useita harvinaisia kasvilajeja. Linnustolle Paimionlahti on erittäin tärkeä pesimä- ja muutonaikainen levähdysalue. Paimionlahden alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon linnuston erityissuojelualueena.

Paimionjokilaakso

Paimionjokilaakso kuuluu Natura-alueeseen sen arvokkaiden luontotyyppien vuoksi. Askalan voimalaitoksen kohdalla rinneniityt ovat edustavimmillaan. Jokilaaksossa on tasaisia entisiä peltoalueita, jyrkästi kohoavia rinteitä kumpareineen ja kasvistollisesti arvokkaita heinä- ja pienruohoniittyjä.

Askalankosken ympäristö on myös valtakunnallisesti merkittävä perinnemaisema-alue. Perinnemaisema pysyy avoimena laidunnuksen, niiton, raivauksen ja haravoinnin ansiosta. Paimion seudun ympäristöyhdistys pitää aluetta yllä vapaaehtoisvoimin.
Paimionjokilaakso, Askala
Askalankosken talolla toimii kahvila kesäsunnuntaisin