Paimionjokilaakson maisema- ja luontoselvitys

Paimionjokilaaksoa koskeva maisema- ja luontoselvitys liittyi osana Paimion yleiskaavatyöhön. Sen laadinta käyn­nistet­tiin kesä­kuussa 1994 pidetyllä ­suunnitte­luseminaa­ril­la, jossa keskustel­tiin työn tavoit­teista, aika­taulusta ja sisällöstä. Seminaarin osanottajina olivat silloisen rakennus- ja ympäristölautakun­nan jäsenet, ympäristö­asioista vastaa­vat kunnan viranhaltijat sekä tar­peelliseksi katsottavien muiden intressipiirien edustajat (maatalous­tuottajat, metsänhoitoyhdis­tys, luonnonsuojelu­yhdis­tys, Paimio-seura, kylätoimi­kunnat).